Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2019/2020 ZAPISY INFORMACJA 2019/2020 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

INFORMACJA 2019/2020

Najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020 1. Kontakt:telefon przedszkola: 609588469telefon Dyrektora: 695588186adres email: monika.mentel@poczta.fmstrona internetowa: www.mentel-przedszkola.com2. Podział na grupy następuje według zbliżonego wieku dzieci od 2,5 roku do 6 lat lub profilu oddziału.3. Personel pedagogiczny naszego przedszkola:mgr Karina Mackiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel prowadzący zajęcia umuzykalniające w grupach.mgr Patrycja Bijok - nauczyciel wychowania przedszkolnego ,nauczyciel języka angielskiego.mgr Bożena Cebula - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel prowadzący kółko regionalne.mgr Ruta Luber - nauczyciel wychowania przedszkolnego.mgr Aleksandra Behal-Czerch - nauczyciel wychowania przedszkolnego ,mgr sztuk pięknych, nauczyciel prowadzący zajęcia z arteterapii i spotkania ze sztuką.mgr Anna Mrowiec - nauczyciel wychowania przedszkolnego.mgr Beata Gajdzica - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel terapeuta.mgr inż.arch. Klaudyna Mentel - nauczyciel terapeuta ,nauczyciel prowadzący spotkania z architekturą i origami.mgr Monika Mentel - dyrektor przedszkola, surdologopeda i neurologopeda.mgr Aleksandra Jabłońska Uszyńska – fizjoterapeuta.dr hab. Jolanta Suchodolska – psychopedagog, terapeuta.4. Czas pracy oraz dyżur wakacyjny przedszkola.4.1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.4.2. W okresie letnim w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzony jest dyżur wakacyjny. W roku szkolnym 2019/2020 dyżurwakacyjny planowany jest w dniach od 01 do 17 lipca 2020 roku oraz od 17 do 31 sierpnia 2020 roku.4.3. Przedszkole nieczynne jest w dni ustawowo wolne od pracy oraz w okresie przerwy wakacyjnej, zaplanowanej od 20 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.5.1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 9:00,5.2. Dzieci należy odbierać z przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. 5.3. W przypadku spóźnienia, które nie zostanie zgłoszone do przedszkola – dziecko nie zostanie uwzględnione przy planowaniu posiłku na dany dzień.5.4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie 18:00 wynosi 40 zł.5.5. Opiekun prawny wprowadza dziecko do sali zabaw i oddaje pod opiekę nauczyciela – nie dopuszcza siępozostawienia dziecka samego w szatni.5.6. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez opiekuna prawnego lub osobę upoważniona przez opiekuna na piśmie.5.7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko - wyłącznie podczas pobytu dziecka pod opieką nauczycieli (od momentu przekazania dziecka nauczycielowi, do momentu odbioru dziecka przez opiekuna prawnego).5.8. Opiekuni prawni przebywający na terenie przedszkola (budynek, działka, wyposażenie) - przed wprowadzeniem dziecka do sali oraz po odebraniu dziecka z przedszkola - ponoszą odpowiedzialność za dziecko oraz mienieprzedszkola, z którego w tym czasie korzystają. 5.9. Na wygrodzonej części placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.6. Forma żywienia oraz odpoczynku dzieci.6.1. Przedszkole gwarantuje smaczne i zgodne z normami żywienie dzieci :Śniadania, obiady oraz podwieczorki przygotowywane będą przez kuchnię własną przedszkola i podawane na saliprzedszkola.6.2. Formy odpoczynku dzieci młodszych 2,5; 3 i 4 letnich.Forma odpoczynku popołudniowego dzieci młodszych nie jest tradycyjnym leżakowaniem. Dzieci odpoczywają na materacach słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej. 6.3. Forma odpoczynku dzieci starszych 5-6 letnich.Forma odpoczynku popołudniowego dzieci nie jest obowiązkowa i zależy od organizacji zajęć w danym dniu. 7. Program nauczania.Nauczanie dzieci prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (z późniejszymi zmianami) oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. 8. Rozszerzona oferta zajęć Przedszkole zapewnia dodatkowo (w cenie czesnego) atrakcyjne audycje, zajęcia oraz konsultacje:audycje muzyczne z Filharmonią Śląską, przedstawienia oraz zajęcia teatralne, zajęcia umuzykalniające,arteterapia, spotania ze sztuką, architekturą, origami,kółko regionalne, język angielski, zajęcia kulinarne,konsultacje z psychologiem, logopedą, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna.zajęia z fizjoterapeutą.9. Wyprawka dla dzieci młodszych.Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka następującej wyprawki, którą należyodpowiednio oznaczyć:pantofle wraz z workiem,ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki lub sukienka),komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać, co najmniej raz na dwa miesiące),mały koc, (należy wyprać raz w miesiącu),poduszka typu „jaś” z poszewką (należy wyprać raz w miesiącu),fartuszek do zajęć plastycznych,dla dzieci 3 letnich tekstylny śliniak.10. Wyprawka dla dzieci starszych 5-6 letnich.Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka następującej wyprawki, którą należyodpowiednio oznaczyć:pantofle wraz z workiem,ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki lub sukienka),komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać co najmniej raz na dwa miesiące),fartuszek do zajęć plastycznych,strój gimnastyczny w worku.11. Ubezpieczenie.Składka ubezpieczeniowa NW w nowym roku szkolnym wyniesie ~70 zł/dziecko (ubezpieczenie w COMPENSA). Ubezpieczenie grupowe obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony na kwotę 26 tysięcy złotych w kraju i za granicą, 24 godzinyna dobę w okresie od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku12. Opłata za przedszkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 wyniesie:12.1. Przy całodziennym pobycie dziecka (do godziny 18:00) = 450 zł brutto. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 400 zł.12.2. Przy pobycie dziecka do godziny 13:00 = 400 zł brutto. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 350 zł.12.3. Zwrot żywieniowy (wsad do kotła) uzależniony jest od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot ten będzie rozliczany w okresach miesięcznych i wyniesie odpowiednio:5 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 18:00.4 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 13:00.12.4. Opłatę za przedszkole należy wpłacać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe:58 1020 1390 0000 6402 0108 7360Uwaga ! Na przelewach prosimy o wyszczególnienie:Odbiorcy przelewu: Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny Monika Mentelul. Krzywa 18B, 43-430 Skoczówtytułu wpłaty:Imienia i nazwiska dzieckamiesiąca i roku, za który dokonywana jest wpłatanazwy przedszkola: Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w UstroniuEwentualny wzrost odpłatności może następować kwartalnie w zależności od wzrostu kosztów utrzymania, wzrostu cen żywności oraz innych przesłanek wynikających ze Statutu przedszkola i nowelizacji Ustawy O Systemie Oświaty.12.5. Dodatkowo w terminie do 30 września 2019 roku należy wpłacić u dyrektora lub nauczycieli:pierwszą ratę za wyprawkę artykułów do zajęć z plastyki i sztuki w wysokości 80 zł brutto na jeden semestr (drugą ratę w wysokości 80 zł brutto za ww. należy wpłacić do końca stycznia 2020 roku),opłatę za ubezpieczenie NW w wysokości ~70 zł brutto za cały rok szkolny,13. Informacje dodatkoweKażdy z opiekunów prawnych dziecka przed zawarciem umowy powinien zapoznać się ze Statutem przedszkola, który dostępny jest u dyrektora lub wychowawców grup.Dzieci chore lub niedoleczone nie mogą przebywać w przedszkolu wśród dzieci zdrowych.Przedszkole nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom chorym lub niedoleczonym.Personel przedszkola nie może podawać leków dzieciom.Personel przedszkola może udzielić dziecku wyłącznie pierwszej pomocy w zakresie posiadanego przeszkolenia, w pozostałych przypadkach wezwana zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.Dzieci powinny być ubierane odpowiednio do swojej samoobsługi i warunków pogodowychZe względu na ograniczone możliwości parkowania, prosimy o niezastawianie drogi dojazdowej, wejścia do przedszkola oraz miejsc utwardzonych przy placu zabaw. Nieprawidłowo ustawione samochody uniemożliwiają zaopatrzenie przedszkola oraz wyjazd innym rodzicom.13.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ,przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach i rodzicach, niemniej nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dotyczących ochronyposiadanych danych oraz ich przetwarzania i udostępniania .13.2. Dane osobowe dzieci, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie upoważnieni nauczyciele przedszkola oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 13.3. Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka a także własnych oraz do ich aktualizacji w formie pisemnego wniosku określającego zakres aktualizacji.14. W terminie do 30 września 2019 podpisywane będą umowy o świadczenie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dzieckiemoraz zostaną podane terminy spotkań dla rodziców.Monika Mentel

telefon przedszkola: 609 588 469 email: monika.mentel@poczta.fm

Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Ustroniu


mailto:E-Mail-Link