Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

INFORMACJA 2018/2019

Najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego 2018/20191. Kontakt:telefon przedszkola: 603707551telefon Dyrektora: 695588186adres email: monika.mentel@poczta.fmstrona internetowa: www.mentel-przedszkola.com2. W naszym przedszkolu utworzona jest jedna grupa przedszkolna dla dzieci w zbliżonym wieku (dzieci 3÷5 letnie).3. Personel pedagogiczny naszego przedszkola:mgr Beata Gajdzica - wychowawca grupy, zajęcia umuzykalniające, zajęcia kulinarnemgr Patrycja Bijok - zajęcia z języka angielskiego, mgr Małgorzata Chmiel-wychowawca grupy, nauczyciel języka angielskiego,mgr Anna Mrowiec – wychowawca grupy, kółko regionalne,mgr Monika Mentel - dyrektor przedszkola, surdologopeda, neurologopeda, dr hab. Jolanta Suchodolska – pedagog, terapeuta.4. Czas pracy oraz dyżur wakacyjny przedszkola.4.1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.4.2. W okresie letnim w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzony jest dyżur wakacyjny.W roku szkolnym 2018/2019 dyżur wakacyjny planowany jest w dniach od 01 do 19 lipca 2019 roku oraz od 19 do 31 sierpnia 2018 roku.4.3. Tydzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia 2019 w godzinach 10.00-11.30.5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.5.1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 9:00,5.2. Dzieci należy odbierać z przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. 5.3. W przypadku spóźnienia, które nie zostanie zgłoszone do przedszkola – dziecko nie zostanie uwzględnione przyplanowaniu posiłku na dany dzień.5.4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie 18:00 wynosi 40 zł.5.5. Opiekun prawny wprowadza dziecko do sali zabaw i oddaje pod opiekę nauczyciela – nie dopuszcza siępozostawienia dziecka samego w szatni.5.6. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnionąprzez opiekuna na piśmie.5.7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko - wyłącznie podczas pobytu dziecka pod opieką nauczycieli (od momentu przekazania dziecka nauczycielowi, do momentu odbioru dziecka przez opiekuna prawnego).5.8. Opiekuni prawni przebywający na terenie przedszkola (budynek, działka, wyposażenie) - przed wprowadzeniemdziecka do sali oraz po odebraniu dziecka z przedszkola - ponoszą odpowiedzialność za dziecko oraz mienieprzedszkola, z którego w tym czasie korzystają.6. Forma żywienia oraz odpoczynku dzieci.6.1. Przedszkole gwarantuje smaczne i zgodne z normami żywienie dzieci :śniadania oraz wybrane podwieczorki przygotowywane będą przez kuchnię własną przedszkola,obiady oraz wybrane podwieczorki (np. ciasta i inne wymagające bardziej złożonej technologii przygotowania) wykonane będą przez kuchnię Przedszkola „Chatka Puchatka” w Ustroniu i podawane na sali przedszkola.6.2. Formy odpoczynku dzieci.Forma odpoczynku popołudniowego dzieci młodszych nie jest tradycyjnym leżakowaniem. Dzieci odpoczywają na materacach słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej.7. Program nauczania.Nauczanie dzieci prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. 8. Rozszerzona oferta zajęć Przedszkole zapewnia dodatkowo (w cenie czesnego) atrakcyjne audycje, zajęcia oraz konsultacje:audycje muzyczne z Filharmonią Śląską, przedstawienia oraz zajęcia teatralne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, spotkanie ze sztuką,kółko regionalne, język angielski, zajęcia kulinarne,konsultacje z psychologiem, logopedą (zajęcia terapeutyczne).9. Wyprawka dla dzieci.Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka następującej wyprawki, którą należy odpowiednio oznaczyć:pantofle wraz z workiem,ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki lub sukienka),komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać, co najmniej raz na dwa miesiące),mały koc, (należy wyprać raz w miesiącu),poduszka typu „jaś” z poszewką (należy wyprać raz w miesiącu),fartuszek do zajęć plastycznych,dla dzieci 3 letnich tekstylny śliniak.10. Ubezpieczenie.Składka ubezpieczeniowa NW w nowym roku szkolnym 2018/2019 wyniesie . 68 zł/dziecko (ubezpieczenie w PZU) . Ubezpieczenie grupowe obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony w okresie od 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku na kwotę 22 000 zł.11. Opłata za przedszkole w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 wyniesie:11.1. Przy całodziennym pobycie dziecka (do godziny 18:00) = 420 zł brutto. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 380 zł.11.2. Przy pobycie dziecka do godziny 13:00 = 380 zł brutto. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 350 zł.11.3. Zwrot żywieniowy (wsad do kotła) uzależniony jest od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot ten będzie rozliczany w okresach miesięcznych i wyniesie odpowiednio:5 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 18:00.4 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 13:00.11.4. Opłatę za przedszkole należy wpłacać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe:58 1020 1390 0000 6402 0108 7360Uwaga ! Na przelewach prosimy o wyszczególnienie:Odbiorcy przelewu: Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny Monika Mentelul. Krzywa 18B, 43-430 Skoczóworaz:tytułu wpłatyImienia i nazwiska dzieckamiesiąca i roku, za który dokonywana jest wpłatanazwy przedszkola: Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" w WiśleEwentualny wzrost odpłatności może następować kwartalnie w zależności od wzrostu kosztów utrzymania, wzrostu cen żywności oraz innych przesłanek wynikających ze Statutu przedszkola i nowelizacji Ustawy O Systemie Oświaty.11.5. Dodatkowo w terminie do 21 września 2018 roku należy wpłacić u dyrektora lub nauczycieli:pierwszą ratę za wyprawkę artykułów do zajęć z plastyki i sztuki w wysokości 80 zł brutto na jeden semestr (drugą ratę w wysokości 80 zł brutto za ww. należy wpłacić do końca stycznia 2019roku),opłatę za ubezpieczenie NW w wysokości ok. 68 zł brutto za cały rok szkolny,12. Informacje dodatkoweKażdy z opiekunów prawnych dziecka przed zawarciem umowy powinien zapoznać się ze Statutem przedszkola, który dostępny jest u dyrektora lub wychowawców,Dzieci chore lub niedoleczone nie mogą przebywać w przedszkolu wśród dzieci zdrowych.Przedszkole nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom chorym lub niedoleczonym.Personel przedszkola nie może podawać leków dzieciom.Personel przedszkola może udzielić dziecku wyłącznie pierwszej pomocy w zakresie posiadanego przeszkolenia, w pozostałych przypadkach wezwana zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.Dzieci powinny być ubierane odpowiednio do swojej samoobsługi i warunków pogodowych.12.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ,przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danycho wychowankach i rodzicach, niemniej nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dotyczących ochronyposiadanych danych oraz ich przetwarzania i udostępniania .12.2. Dane osobowe dzieci, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie upoważnieni nauczyciele przedszkola oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 12.3. Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka a także własnych oraz do ich aktualizacji w formie pisemnego wniosku określającego zakres aktualizacji.13. W terminie do 21 września 2018 podpisywane będą umowy o świadczenie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dzieckiem oraz podane zostaną terminy spotkań dla rodziców.Monika Mentel

Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" w Wiśle

telefon przedszkola: 603 707 551 email: monika.mentel@poczta.fm


mailto:E-Mail-Link