Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

5-6 LATKI

„Mam 5 lat, a niedługo nawet 6… i pójdę do szkoły” Rozwój każdego dziecka przebiega bardzo indywidualnie, szczególnie na etapie, kiedy zbliża się Jego czas osiągania gotowości szkolnej. Kiedy sześciolatek osiąga gotowość, pójście do szkoły wiąże się z przyjemnymi przeżyciami. W swoich marzeniach dziecko kończące przedszkole widzi siebie z tornistrem na plecach. Nie może się doczekać, kiedy usłyszy pierwszy dzwonek, kiedy stanie się pierwszoklasistą. Zdaniem pedagogów i psychologów przyjęcie nowej roli społecznej – roli ucznia – stanowi dla niego jednak poważny wysiłek i wiąże się ze stresem.Gotowość szkolna to taki stopień rozwoju, który jest niezbędny do podjęcia obowiązków i roli ucznia. Poziom ten określają nie tylko możliwości, warunki i potencjał intelektualny, ale przede wszystkim zespół cech psychofizycznych, ukształtowanych w okresie pierwszych sześciu lat życia. To one umożliwiają, a czasami utrudniają przystosowanie do nauki szkolnej.Dojrzałe do podjęcia nauki w szkole są dzieci, które:reprezentują taki poziom rozwoju, który umożliwi im naukę czytania i pisania, liczenia (czasami bardziej ją rozwinie, gdy dziecko już czyta i liczy ), dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej, potrafią współpracować (w szkole ta współpraca jest potrzebna),mają wystarczająco silną, pozytywną samoocenę (by czuły się bezpiecznie),są dojrzałe pod względem emocjonalno-społecznym (są gotowe do podjęcia odpowiedzialności za siebie i przyjęcie obowiązków ucznia; odporne na brak natychmiastowego sukcesu).Wysoki iloraz inteligencji, sprawność intelektualna, uzdolnienia dziecka są ważnymi – ale nie jedynymi i wystarczającymi - wskaźnikami gotowości szkolnej. Przyczyniają się do dobrych wyników, jednak nie zastąpią samodzielności emocjonalno-społecznej, która jest potrzebna na etapie początkowym edukacji wczesnoszkolnej. Najważniejsze elementy dojrzałości szkolnej Twojego Dziecka to: DOJRZAŁOŚĆ W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGODlatego… dostarczaj okazji do ruchu i aktywności,zadbaj, by ruch był atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający, ponieważ potrzeba ruchu utrwala znajomość ciała i przestrzeni, pomaga w prawidłowym rozróżnieniu stron prawej i lewej, ułatwia identyfikowanie kierunków .Wszystko to potrzebne jest w nauce pisania i czytania, umożliwia praktyczne rozumienie pojęć i relacji między nimi.Wspomagaj – poprzez ruch – prawidłowe napięcie mięśniowe (wpływa na sprawność manualną, potrzebną podczas nauki pisania i jej doskonalenia).Usprawniaj – poprzez ruch – wydobywanie zakodowanych informacji.Dziecku aktywnemu (i sprawnemu) ruchowo jest łatwiej w życiu, a więc i w szkole.Zadbaj o rozwój dużej i małej motoryki (rozwój doświadczeń ruchowych, by łatwiej poruszać się w przestrzeni, wśród innych dzieci, a także sprawność i zwinność rąk dziecka, by umożliwić skoordynowanie oraz płynne rysowanie i pisanie).Dlatego…pozwól dziecku na samodzielność ubierania się, sznurowania butów, wycinania z papieru, wydzierania, lepienia z modeliny, masy solnej - to ważne umiejętności, przydatne w szkoleDOJRZAŁOWŚĆ W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno umieć wykorzystywać wiodące narządy zmysłów tj. wzrok, słuch i posługiwać się nimi podczas uczenia (w procesie analizy i syntezy). Jest to niezbędne, by na przykład wydobyć istotne elementy z całości. Procesy stanowią podstawę pisania i czytania. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową i słuchową są zagrożone dysleksją. By jej skutecznie zapobiec, warto stosować systematyczne ćwiczenia stymulujące rozwój tych sfer zanim dziecko podejmie naukę w szkole. Dlatego…zadbaj, by uchronić dziecko przed problemami psychografomotorycznymi, zadbaj o dobrą koncentrację dziecka, rozwój uwagi i pamięci, ponieważ sprawność zapamiętywania zależy od koncentracji uwagi.Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy w tym zakresie, podziel się tą myślą z nami. Znamy dobre sposoby i stosujemy je z dużym powodzeniem. PERCEPCJA SŁUCHOWADziecko rozpoczynające naukę szkolna powinno: odróżniać słuchowo wszystkie głoski (mieć słuch fonemowy),dzielić wyrazy na głoski,łączyć głoski w wyrazy,słuchowo rozróżniać rymy i rytm mowy .Poziom myślenia dziecka pięcio- i sześcioletniego ma umożliwić rozróżnianie i klasyfikowanie pojęć i rzeczy, a także myślenie przyczynowo-skutkowe. Mowa pięcio i sześciolatka powinna być komunikatywna, czyli służyć skutecznemu porozumiewaniu się.Dlatego…zadbaj, by Twoje dziecko porozumiewało się pełnymi zdaniami,zadbaj, by dziecko znało litery i potrafiło odczytać proste słowa lub zdania, zadbaj, by miało odpowiednio duży zasób słów, żeby zrozumieć czytane teksty, polecenia i komentarze nauczyciela,zadbaj, by prawidłowo umiało wymawiać głoski (jest to potrzebne podczas nauki pisania i czytania).DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA W ZAKRESIE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNYM Przeżywane emocje decydują o funkcjonowaniu dziecka i jego możliwościach koncentracji uwagi, zależą od środowiska, w którym dziecko dojrzewa, kształtują Jego osobowość, decydują o relacjach z innymi osobami i zachowaniach w stosunku do nich. Emocje i uczucia pozytywne są najpotężniejszym stymulatorem prawidłowego rozwoju Twojego Dziecka. Pamiętaj o tym. Stres i nadmiar emocji negatywnych (często traumatycznych) zaburzają prawidłowe funkcjonowanie społeczne dziecka i stają się najczęstszym powodem problemów w nauce. Dlatego przyjrzyj się emocjom dziecka i sprawdź:jak radzi sobie ze stresem, jak radzi sobie z negatywnymi emocjami, czy nie zniechęca się zbyt szybko trudnościami i niepowodzeniami, czy lubi poznawać otaczający świat i twórczo dociekać, poszukiwać odpowiedzi na pytania, czy ma warunki do rozwijania wrażliwości i inteligencji emocjonalnej (jest zdolne do rozumienia sytuacji i pomocy innym dzieciom).GOTOWOŚĆ SZKOLNA W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO Dziecko podejmujące naukę szkolną powinno mieć rozwinięte poczucie przynależności do grupy.Dlatego… zadbaj, by poznawało i doskonaliło w praktyce znajomość podstawowych zasad i norm obowiązujących w grupie, zadbaj, by chciało i potrafiło dobrze funkcjonować w grupie rówieśników, zadbaj, by miało korzystne warunki do kształtowania samooceny, wyobrażeń o swoich mocnych stronach osobowości, zadbaj, by w sposób umiejętny uczyło się porównywania siebie z innymi i z tych porównań czerpało motywację do pracy nad sobą.GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI MATEMATYKI Dojrzałość szkolna do nauki matematyki obejmuje w szczególności: zdolność i gotowość do liczenia (wykrywania i korygowania pomyłek własnych i innych osób),rozumowanie na poziomie konkretnym, zdolność posługiwania się symbolami (cyframi i znakami).Zdolności te, dostrzega się u dziecka na poziomie ujawnionych preferencji, ich poziom w grupie pięcio i sześciolatków jest zróżnicowany. Warto jednak ocenić go wstępnie, by nie fundować dziecku zbędnego stresu zbyt wygórowanymi wymaganiami. Z pewnością dobrze jest, gdy Twoje Dziecko, przekraczając próg szkoły potrafi: uporać się skutecznie ze stresem,rano dzielnie wstawać, by przybyć punktualnie na lekcje,przestrzegać regulaminu funkcjonowania w szkole,skupiać się na lekcjach ,z uwagą słuchać poleceń ,precyzyjnie wykonywać zadania ,przyswajać wiele nowych informacji ,pamiętać o zadanych pracach domowych ,nauczyć się czegoś z dnia na dzień ,umieć mobilizować się po niepowodzeniu albo porażce ,podołać większemu wysiłkowi fizycznemu ,szybko zaadoptować się w zespole rówieśniczym.

WYBIERZ JESZCZE RAZ GRUPĘ WIEKOWĄ DZIECKA

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW